Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

BIM

BIM staat voor Bouw Informatie Model. Dit zetten we bij Salverda op praktische wijze in waar het ons kan helpen om onze projecten efficiënter, met hogere kwaliteit en meer plezier te ontwikkelen, voor te bereiden en te bouwen.

BIM draait om in­for­ma­tie. Door open en trans­pa­rant met die in­for­ma­tie om te gaan komt de­ze op de juis­te plek in het pro­ces te­recht. Een 3D mo­del is daar­bij het mid­del om die in­for­ma­tie te ver­za­me­len en te de­len. We bou­wen die pro­jec­ten, sa­men met de be­trok­ken part­ners, eerst vir­tu­eel. We stem­men dan de raak­vlak­ken af en ge­ne­re­ren de out­put voor de bouw­plaats. Bij Sal­ver­da wil­len we ons daar con­ti­nu in ver­be­te­ren, daar­om heb­ben we een ac­tie­plan en jaar­doe­len op­ge­steld.

BIM-coördinator

Om onze processen in goede banen te leiden, hebben wij een BIM-coördinator. Deze persoon is dé interne vraagbaak die collega’s voorziet van de juiste informatie om het werk goed in te richten.

Contact

Bas Reuvekamp

Projectleider


T. 0525 - 65 90 08
E. Stuur een e-mail