Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Historische vondst Leidsekade Amsterdam

Tij­dens de werk­zaam­he­den aan de Leid­s­eka­de in Am­ster­dam heb­ben onze medewerkers een bij­zon­de­re vondst ge­daan. Op de zol­der van één van de woningen werd een wandtekening van een gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog ont­dekt.

De sloop­werk­zaam­he­den wer­den ge­lijk ge­staakt en het Ver­zets­mu­se­um in­ge­scha­keld. Het mu­se­um heeft ver­vol­gens di­rect een on­der­zoek in­ge­steld naar de oor­sprong van de te­ke­ning.

De muurschildering van de Spitfire, een brits gevechtsvliegtuig, blijkt ge­maakt te zijn in 1942 door de toen 17-ja­ri­ge Hans Jans­sen. Het Ver­zets­mu­se­um slaag­de er­in Jans­sens doch­ter Marg­je op te spo­ren, die wist te ver­tel­len dat haar va­der op de­zelf­de zol­der on­der­ge­do­ken heeft ge­ze­ten om aan dwang­ar­beid in na­zi-Duits­land te ont­ko­men. Hans (1924-2003) was een be­ge­na­digd te­ke­naar en zou na de oor­log een car­ri­è­re ma­ken als in­te­ri­eur­ar­chi­tect.

De tekening is in enorm goede staat en is daardoor met zijn verhaal bijzonder. De wand­te­ke­ning is dinsdag 23 november door ons ge­de­mon­teerd en in aan­we­zig­heid van Marg­je Jans­sen aan het Ver­zets­mu­se­um over­ge­dra­gen. De demontage is door het Amsterdamse AT5 gefilmd.