Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Raamovereenkomst Woonin verduurzaming 100 woningen

  • Raamovereenkomst Woonin verduurzaming 100 woningen
  • Raamovereenkomst Woonin verduurzaming 100 woningen
  • Raamovereenkomst Woonin verduurzaming 100 woningen
  • Raamovereenkomst Woonin verduurzaming 100 woningen
  • Raamovereenkomst Woonin verduurzaming 100 woningen
  • Raamovereenkomst Woonin verduurzaming 100 woningen

On­langs te­ken­de Re­né Bosch met Ja­cob van den Es­sen­burg (di­rec­teur Wits Utrecht) en Henk Pe­ter Kip (di­rec­tie­voor­zit­ter Woon­in) een raam­over­een­komst. Sa­men gaan we de ko­men­de ja­ren jaar­lijks zo’n 100 wo­nin­gen in Utrecht ver­duur­za­men.

Wo­nin­gen met een ener­gie­la­bel E, F of G: ze zijn er nog. Maar ui­ter­lijk in 2028 moe­ten ze – vol­gens de Na­ti­o­na­le Pres­ta­tie­af­spra­ken – ver­duur­zaamd zijn.

Dat is nu de groot­ste pri­o­ri­teit van Woon­in. Tij­dens de on­der­houds- en re­no­va­tie­pro­jec­ten die wij voor ze uit­voe­ren met an­de­re co-ma­kers, ligt de fo­cus op ver­duur­za­men. Met iso­la­tie, zon­ne­pa­ne­len en HR++glas. Maar de dead­line van 2028 geldt ook voor wo­nin­gen die niet bin­nen een re­gu­lier on­der­houds­pro­ject val­len.

De wo­nin­gen ver­schil­len flink, dus dat vraagt om maat­werk. Rond de zo­mer­va­kan­tie pak­ken we de eer­ste hui­zen aan. Op naar dat be­te­re ener­gie­la­bel!

Sa­men met Wits do­neer­den we ook 1000 eu­ro aan Stich­ting Bouw­loods Utrecht. De­ze stich­ting helpt men­sen met een af­stand tot de ar­beids­markt met scho­ling en werk­er­va­ring.
Zo bou­wen we niet al­leen sa­men aan duur­za­me hui­zen, maar ook aan een duur­za­me maat­schap­pij.