Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Windesheim leerlingen brengen bezoek aan Koestraat

Woens­dag 29 ju­ni heeft Win­des­heim voor stu­den­ten een ex­cur­sie langs ver­schil­len­de bouw­pro­jec­ten in Zwol­le ge­or­ga­ni­seerd. Een van de stops: de mo­nu­men­ta­le pan­den aan de Koe­straat.

Aan de Koestraat in Zwolle transformeren wij een aantal monumentale panden tot een luxe woonzorghof voor ouderen. In de bijzondere reeks panden aan de Koestraat 10, 12 en 14 zijn fragmenten uit ruim zeven (!) eeuwen aan bouwhistorie te vinden. Deze variëren van lokaal tot bovennationaal belang.

Sa­men met Pie­ter Diks van de Bruin ar­chi­tec­ten heeft onze uitvoerder Jo­r­i­an de Boer aan een aan­tal groe­pen eerstejaars stu­den­ten van Hogeschool Windesheim een rond­lei­ding ge­ge­ven op het bouwproject aan de Koe­straat. Een leer­za­me och­tend, waar­bij de stu­den­ten meer uit­leg kre­gen over on­ze werk­wij­ze. Ook is ver­teld en ge­toond hoe veel mo­nu­men­ta­le on­der­de­len be­hou­den blij­ven. De monumentale panden worden zorgvuldig verbouwd en uitgebreid tot een kleinschalig luxe woonhof voor ouderen met 24-uurs zorg. De stu­den­ten wa­ren on­der de in­druk van wat er al­le­maal komt kij­ken bij zo’n trans­for­ma­tie van mo­nu­men­ta­le pan­den naar luxe zorg­ap­par­te­men­ten.